ED Experienced Diver

I. Opis

  • Kurs ED jest następnym kursem, który pozwala nurkom ASTD AOWD zyskanie głębszej wiedzy i pod nadzorem dodatkowego praktycznego doświadczenia w wodach otwartych.
  • Kurs kwalifikuje do nurkowania z wykorzystaniem powietrza do maksymalnej głębokości 40 metrów na wodach otwartych, co jest maksymalną głębokością dla nurkowań sportowych.
  • Kurs uprawnia nurków do wykonywania nurkowań dekompresyjnych tylko w środowisku wolnym od wszelkich przeszkód ograniczających wyjścia – sufit.

 

II. Kwalifikacje Instruktora

  • Kurs może prowadzić tylko instruktor z kwalifikacjami ASTD Sport Diving Instructor (ASTD instruktor sportowego nurkowania) albo wyższymi.

 

III. Wymagania wstępne

  • Kwalifikacje ASTD Advanced Open Water Diver (ASTD **) – Zaawansowany nurek lub równoważne kwalifikacje (AOWD dla RSTC, nurek CMAS P ** itp.).
  • Minimalna granica wiekowa wynosi 18 lat.
  • Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.
  • Minimalnie 30 nurkowań z czego 15 nurkowań do głębokości między 20 a 30 metrów.